Contoh Sesorah Ujian Akhir SMA

Wong Jawa lan Kabudayan Jawa
Assalamu`alaikum warohmatullahi wabarokatuh.
Sugeng siang dhumateng para sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinabekten, bapak-bapak, ibu-ibu saha para rawuh ingkang dahat kinurmatan, raos syukur sumangga kula panjenengan aturaken ing ngarsanipun Gusti Allah SWT, awit saking rahmatipunpun, kula lan panjenengan sedaya saged makempal ing Rumah Budaya dinten punika.
Bapak-bapak, ibu-ibu saha para rawuh ingkang kinurmatan, kula dhateng mriki badhe ngaturaken sesorah cekak ingkang isinipun babagan Kabudayan Jawa.
Bapak-bapak, ibu-ibu saha para rawuh ingkang kinurmatan, Kabudayan inggih punika ciri khas ingkang asalipun saking pamikiran ingkang diciptakakenn lan diterapkaken ing urip saengga dados kebiasaan uga ngatur becik utawa botenipun satunggal manungsa ing daerah punika. Kabudayan Jawa inggih punika ciri khas kasil saking sesepuh Jawa kagem ancas tartamtu ing tlatah Jawa. Kathah tiyang ingkang nggadahi pamanggih Budaya Jawa punika tuladhanipun tradhisi, adat istiadat lan kesenian ing tlatah Jawa.
                Bapak-bapak, ibu-ibu saha para rawuh ingkang minulya, Kabudayan Jawa punika supados dipunlestarikaken marang putra lan putri kula panjenengan sedaya amarga kabudayan ing tlatah Jawa kedah diuri-uri, dipundhi lan dilestarikaken.
                Kabudayan Jawa kathah sanget, ingkang tuldhanipun inggih punika wayang kulit, batik, kethoprak, jathilan, campursari, lsp. Mula luwih becik yen masarakat jawa punika saged   njaga kabudayan ingkang kathah kangge patrap manungsa saking olah bawa becik. Kabudayan ingkang becik saged   gawe urip ingkang damai santosa amargi urip manungsa kang tatananipin sampun rapi lan kajaga ing tlatah Jawa saka kabudayan.
                Wasana cekap sementen atur kula, menawi wonten kelepatan utawa solah bawa kula ingkang kirang mranani kula nyuwun agenging pangapunten.

 Wassalamu`alaikum warohmatullahi wabarokatuh.
• • •

0 comment:

Posting Komentar

Kindly write your comment